Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


As Kanaleneiland

2013

Van sloop/nieuwbouw naar transformatie

Kanaleneiland is één van de belangrijkste aandachtsgebieden van Gemeente Utrecht als het gaat om het bieden van een leefbare vitale woonomgeving voor haar inwoners. De doelstelling van het vernieuwingsplan is het verbeteren van de sociaal-economische draagkracht door te investeren in de bestaande en toekomstige bevolking, een gevarieerder en hoogwaardiger aanbod van woningen en woonmilieus te bieden en de mogelijkheden van een wooncarrière binnen de wijk te verruimen. De afgelopen twee jaar heeft een intensief heroverwegingstraject plaatsgevonden van de gebiedsvisie en de grondexploitatie, welke uitgingen van sloop/nieuwbouw. Inmiddels is geconcludeerd dat dit niet haalbaar is.

Pressure cooker

SITE is gevraagd in een 2-daagse workshop met de aandeelhouders van de GEM Kanaleneiland te onderzoeken of in een model, uitgaande van behoud van de bestaande woningvoorraad, voldaan kan worden aan de beoogde doelstellingen en het realiseren van een sluitende grondexploitatie. Rekening moest worden gehouden met het gegeven dat de partijen op een aantal onderwerpen fundamenteel met elkaar van mening verschilden. Gekozen is om overeenstemming te bereiken over de inhoudelijke koers (met perspectief op een sluitende grondexploitatie) en deze meningsverschillen te parkeren met behulp van een aantal spelregels. Er is een gemengd team samengesteld van medewerkers van de partijen, deels bekend met het project, deels met een frisse blik. In de workshop is dieper ingegaan op de vraag hoe de bestaande voorraad een bijdrage kan leveren aan differentiatie van de bevolkingssamenstelling. Het gebied heeft potentie voor doorstromers uit de wijk zelf, maar ook voor MBO/HBO studenten die een wooncarrière willen maken. Door uit te gaan van behoud kan hierop gedurende de ontwikkeling nog gestuurd worden.

Ontwikkelconcept met sluitende grondexploitatie

Het resultaat van de workshop is een ontwikkelmodel dat uitgaat van behoud en renovatie. Dit model biedt uitzicht op de realisatie van de in de workshop herijkte doelstellingen, biedt perspectief op een sluitende grondexploitatie en is aantrekkelijk vanuit het oogpunt van risicobeheersing en aanpassing aan veranderende marktomstandigheden. In een 2e workshopronde zijn de geparkeerde issues geadresseerd en heeft de vraag centraal gestaan hoe de uitvoering van het ontwikkelmodel georganiseerd kan worden binnen de beperkte financieringsruimte van de GEM. Dit heeft uiteindelijk geleid tot bestuurlijk commitment en een (goedgekeurd) financieringsvoorstel aan de bank.

Locatie
Utrecht
Partners
Mitros, Portaal, Heijmans & gemeente Utrecht
Realisatie
September - oktober 2013
Het resultaat
  • Bestuurlijk commitment op nieuw ontwikkelconcept
  • Sluitende grondexploitatie
  • Goedgekeurde financiering van de bank

Volgend project

Marktconsultatie SoZaWe