Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Ringzone West

2014

Investeren in de Ringzone

SITE is gevraagd in samenwerking met de centrale stad Amsterdam, Stadsdeel West, Stadsdeel Zuid en Stadsdeel Nieuw-West te werken aan de ontwikkelstrategie voor de Ringzone-West. In het Strategisch Plan van de gemeente Amsterdam krijgt de Ringzone veel aandacht. Met name de Ringzone-West wordt beschouwd als het gebied waar in de komende jaren investeringen het hoogste economische en maatschappelijke rendement zullen opleveren. Het gaat erom aan te haken bij deze ontwikkeling en om de verdichtingsopgave hand in hand te laten gaan met de ontwikkeling van een attractief centrumstedelijke gebied als een verbindende schakel tussen de vooroorlogse stad en de Westelijke Tuinsteden.

Behoefte aan een strategische paraplu

Het bij elkaar brengen van ontwikkeling, transformatie en exploitatie van gebieden, sneller schakelen tussen verschillende rollen, een helder verhaal richting de buitenwereld en prioriteren waar de stad Amsterdam nog wel van is zijn voorwaardelijk voor realisatie van de gemeentelijke ambities voor de Ringzone-West. Om hierop te kunnen sturen bieden huidige beleidskaders en visiedocumenten onvoldoende houvast en ontbreekt een integrale benadering. De werking van een ontwikkelstrategie valt uiteen in twee aspecten: intern functioneert het als afwegingskader (1) en naar de buitenwereld werkt het als een instrument (2) dat investeringen en initiatieven uitlokt.

De ontwikkelstrategie voor Ringzone-West dient meerdere doelen en dimensies. In de ontwikkelstrategie worden de volgende aspecten bij elkaar gebracht:

  • financiële middelen
  • ruimtelijke visie
  • economie (wijkeconomie, stadseconomie)
  • klantvraag (behoeftes en trends)
  • marktpotentie (attractiviteit voor wonen, werken en leisure)
  • maatschappelijke vraagstukken (leefbaarheid, mix in woningvoorraad)
  • beoogd programma
  • tijd

Bottom up – Top down

Gezien de urgentie in het verschaffen van een strategisch ontwikkelraamwerk voor de Ringzone-West én de ambitieuze tijdsperiode waarin deze strategie ontwikkeld wordt, zijn twee parallelle processen doorlopen. Ter versnelling en verdieping van het proces is gelijktijdig aan de totstandkoming van de ontwikkelstrategie (als kader) gestart met een ruimtelijke- en marktanalyse op gebiedsniveau. Door middel van desk research, een uitgebreide stakeholderanalyse, interviews met experts, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars zijn we in staat geweest de grote strategische issues voor de komende 10 jaar te benoemen, hetgeen de ontwikkelstrategie antwoord op moet geven.

Locatie
Amsterdam
Partners
Stadsdeel Nieuw-West
Realisatie
2014

Volgend project

WFC gebiedsconcept