Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Hembrugterrein

2015

Marktconsultatie

SITE voert de herijking van de verkoopstrategie uit namens het Rijksvastgoedbedrijf middels een marktconsultatie. De interesse uit de markt voor het Hembrugterrein neemt toe. Dit is aanleiding voor het Rijksvastgoedbedrijf om de huidige verkoopstrategie te herijken.  In de marktconsultatie worden 3 varianten getoetst; het gebied in één keer verkopen,  het gebied in deelgebieden verkopen, kleinschalige verkoop (continueren huidige strategie).

Ontwikkelstrategie

Tot op heden ontwikkelt het Hembrugterrein zich succesvol op een organische wijze. Het projectbureau HEMbrug werkt met een ontwikkelingsstrategie die is gebaseerd op een langjarige betrokkenheid van het Rijk om tot definitieve overdracht van het terrein te komen aan derden. Hierbij werkt het Rijksvastgoedbedrijf nauw samen met gemeente Zaanstad en provincie Noord Holland

Nota van Uitgangspunten

Voor het terrein beginnen langzamerhand een aantal belangrijke mijlpalen in zicht te komen, waardoor de verkoopbaarheid van de locatie onder marktconforme condities toeneemt. Er is een bewezen systematiek ontwikkeld waarmee behoud van monumentale panden op het terrein is bewerkstelligd. Hiernaast zijn de meest excessieve risico’s uit het verleden aangepakt en wordt er momenteel gewerkt aan een strategie om met overige bodemverontreiniging op het terrein om te gaan. Er is een vastgestelde Nota van Uitgangspunten en er zijn reeds stappen gemaakt richting een Omgevingsplan welke zekerheid biedt voor gebruikers en investeerders.

Hembrug in cijfers:
Omvang van het terrein is 43 hectare.
Er staan op dit moment ca 100 gebouwen met een totaal van ca 84.000 m2 BVO.
Van deze 100 gebouwen zijn er 51 monumentaal. Dit betreft 33 rijksmonumenten en 18 gemeentelijke monumenten.
In de toekomstige situatie is op basis van de vastgestelde Nota van Uitgangspunten een maximaal volume van 180.000 m2 BVO toegestaan. Van de 180.000 m2 BVO kunnen er maximaal 500 woningen worden gerealiseerd, het overige programma zal commercieel gebruik zijn. 

Locatie
Zaandam
Partners
Rijksvastgoedbedrijf
Realisatie
2015

Volgend project

Datagestuurd locatieonderzoek