Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Haarlem-Oost

2013

Projectensamenhang

Voor SITE startten de werkzaamheden aan Haarlem Oost al eind 2010, toen aan Leo Versteijlen, in zijn rol als eindverantwoordelijke bij de conceptafdeling van Ymere, gevraagd werd leiding te geven aan de ontwikkeling van een visie op Schalkwijk. Aanleiding was een geconstateerd gebrek aan samenhang tussen de projecten  die Ymere (en de andere twee corporaties Pre en Elan Wonen) voornemens waren in uitvoering te nemen. Hierdoor stagneerde de besluitvorming.

Eind 2010 is een visie op Schalkwijk in 2030 geformuleerd. Leidend principe achter deze visie was het begrip “ontspannen stedelijkheid” ; een beschrijving van de toekomstige positionering en kenmerken van bewoners en woonmilieu, de voorzieningen, de werkfuncties, de aard van de bebouwing  en openbare ruimte. Deze visie is omarmd door de corporaties en de gemeente en leidde tot een bijstelling van de plannen.

Hogere schaalniveau

Tevens werd echter duidelijk dat de herpositionering van de belangrijkste twee verkeersassen een voorwaarde bleek voor een succesvolle transitie. Daarmee kwamen het grotere schaalniveau van Haarlem-Oost en de relatie met de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam, in beeld. Samen met de gemeente en de corporaties is deze visie in 2011 verwoord in Kansen langs de Assen”  en vervolgens vertaald in een eerste voorzet tot een afsprakenkader tussen corporaties en gemeente:  “Perspectief Haarlem Oost”.  De succesvolle gebiedsontwikkeling van Haarlem-Oost vereist een heldere keuze en investeringsstrategie op het hogere schaalniveau van stad en regio, gekoppeld aan concrete investeringen in de buurt. Investeren in herstructureringen door corporaties en investeringen in infrastructuur, openbare ruimte, groen en economie door de overheden gaan in dit geval hand in hand. Door Haarlem-Oost in 2012 de onderwerp opgave te maken van de Ymere/NAI prijsvraag, bleef het politiek/bestuurlijk op de agenda.

Ontwikkelingstrategie

In 2013 is SITE gevraagd door de drie corporaties en de gemeente om het proces te leiden van de vertaling van visie naar een strategie voor uitvoering. Projecten en initiatieven zijn afgezet tegen de geformuleerde doelstellingen en er is gekeken welk project het best scoort op de verschillende doelen. Van deze prioriteitsprojecten is bekeken in hoeverre deze eenvoudig of gecompliceerd, of korte of lange termijn, met veel of weinig investeringen en energie uit te voeren zijn, welke baten dit oplevert en wat de impact is op de omgeving en de sociaaleconomische situatie van Haarlem Oost. In de ontwikkelstrategie Haarlem Oost “OHO” is aangegeven wat de wenselijke rol van gemeente en corporaties in de realisatie van deze projecten is en wat de belangrijkste te nemen beslissingen zijn.

 

Download hier het volledige rapport:

Ontwikkelstrategie Haarlem Oost

Locatie
Haarlem
Partners
Gemeente Haarlem, Elan Wonen, Ymere, Pré Wonen
Realisatie
mei 2010 - januari 2014

Volgend project

WFC gebiedsconcept