Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Wellerwaard

2013

Woonconcept

De Gemeente Noordoostpolder ontwikkelt het recreatiegebied Wellerwaard. Onderdeel van de oorspronkelijke opzet is om door de realisatie van woningbouw een sluitende grond-exploitatie te bewerkstelligen. Nadat de beoogde ontwikkelaar zich terug getrokken had, werd aan SITE gevraagd om een concept te ontwikkelen voor een woonmilieu dat aantrekkelijk is voor het topsegment in de markt en dat nu in de gemeente niet bediend wordt.

De marktontwikkelingen gaven ons aanleiding tot een herziening van de prioritering in dit project, namelijk in eerste instantie koersen op het succes van de recreatieve plek en een geleidelijk proces van placemaking, waarbij woningbouw volgend is. De schaal van het gebied dwingt tot het nadenken over de exploitatiekosten in de tijdelijke situatie. In een proces met stakeholders heeft SITE exploitatiemogelijkheden verkend, waarbij de gemeente ruimte geeft aan initiatieven, die zichzelf kunnen bedruipen en een bijdrage leveren aan de exploitatiekosten en de promotie van het gebied. Tevens is per deelgebied een strategie bepaald wat te doen met grondposities en effecten op de grondexploitatie.

Strategie

Het versterken van de recreatieve potentie van de Wellerwaard blijkt in de grotere context van de Noordoostpolder kansrijk. Partijen zijn bereid hierin samen te werken, maar in een proces van langzame groei om risico’s te beperken. Het grondexploitatieresultaat kan worden geoptimaliseerd door een mix van afstoten grond, op beperkte schaal aanbieden van vrije kavels en beperkt voorinvesteren. De optimale balans tussen grondexploitatie en exploitatie wordt gezocht door in te spelen op initiatieven en faciliteren van de groei van het recreatieve concept.

Het gemeentebestuur heeft deze strategie met bijbehorende grondexploitatie vastgesteld als uitgangspunt. Het geadviseerde proces van placemaking wordt in gang gezet. De marktbenadering met het op kleine schaal aanbieden van vrije kavels in een pionierende setting blijkt aan te slaan.

Locatie
Emmeloord
Partners
Gemeente Noordoostpolder
Realisatie
mei - november 2013

Volgend project

Jan Evertsenstraat