Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Waalsprong

2015

Conceptontwikkeling en ontwikkelstrategie

Ten noorden van de Waal zijn de GEM Waalsprong en gemeente Nijmegen bezig met de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel, de Waalsprong. Als één van de laatste grote gebiedsontwikkelingen van Nederland worden tot 2025 ca. 12.000 woningen gebouwd, waarvan er reeds 3000 zijn gebouwd. Daarnaast komen er in het gebied (maatschappelijke) voorzieningen, scholen, horeca, winkels en bedrijvigheid. Het toekomstig centrumgebied van dit stadsdeel wordt gevormd door wijken Hof van Holland, Broodkorf en Woenderskamp (afgekort Hof van Holland) waar het ‘Hart’ van de Waalsprong, een herkenbaar centrum met een mix aan functies, gestalte zal krijgen. Voorgaande plannen, zoals het Citadel plan, hebben vanwege hun hoogstedelijke ambities en benodigde investeringen niet tot ontwikkeling geleid en passen niet meer bij de huidige marktvraag. Hof van Holland biedt kansen om de ambitie van de gemeente om de  woningbouw in Nijmegen te versnellen en het maken van een duurzaam Hart van de Waalsprong, te verwezenlijken.

SITE is daarom gevraagd om in korte tijd samen met gemeente Nijmegen te komen tot een slimme ontwikkelstrategie te komen voor Hof van Holland. Hierbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Locatie en aard van het winkelcentrum
  • Positionering woonmilieus en doelgroepen
  • Verbinding met landschappelijke elementen in het gebied
  • Bouwen aan sociaal duurzame wijk
  • Tijdelijkheid in ontwikkeling en versnelling woningontwikkeling
  • Marktbenadering winkelhart en woonprogramma

handelingskader

Vanuit een intensieve analyse van het gebied, de opgaven en potenties is een sterk concept ontwikkeld dat de thema’s wonen, winkelen, werken, voorzieningen en cultuurhistorie samenbrengt. Kenmerkend voor het proces is de vroegtijdige en continue betrokkenheid van marktpartijen, bewoners en andere stakeholders die richting en feedback geven aan/op de conceptontwikkeling. Om het hoge ambitieniveau voor de ontwikkeling van Hof van Holland te kunnen borgen en tegelijkertijd snel en realistisch op de markt in te kunnen spelen is een ontwikkelstrategie nodig. Gestoeld op een helder perspectief, wordt hiermee bepaald wat de essentiële uitgangspunten (kaders) zijn voor de ontwikkeling en waar meer flexibiliteit mogelijk is, zodat marktpartijen hierbinnen hun eigen invulling kunnen geven. Tot slot functioneert de ontwikkelstrategie als een handelingskader voor de gemeente waarin duidelijk wordt hoe gestuurd kan worden op de ontwikkeling, welke risico’s hierbij horen, welke keuzes en prioriteiten nodig zijn en hoe de marktbenadering vorm moet worden gegeven

Op dit moment is de fase van conceptontwikkeling succesvol afgerond en wordt gewerkt aan de uitwerking hiervan in een ontwikkelingsstrategie.

Locatie
Nijmegen
Partners
Gemeente Nijmegen
Realisatie
2015

Volgend project

Regio Eindhoven