Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Handelskade conceptontwikkeling en advisering

2010

Conceptontwikkeling en advisering

SITE is door de ontwikkelaars gevraagd te ondersteunen in het proces van de architectenselectie. De basis hiervoor is een door SITE met de opdrachtgevers ontwikkeld visiedocument. Hierin staan de ontwerp- en ontwikkelopgave gedefinieerd. De aanpak van SITE bestaat er uit om op basis van de analyse van de onderliggende stukken een visie te formuleren in kernwaarden, met beschrijvingen van de woonmilieus en de doelgroepen. Op basis hiervan is een het concept geformuleerd, het richtinggevende idee: voor deze bijzondere plek aan de Waal tegen de binnenstad van Nijmegen. Het is cruciaal dat het project wordt geladen op de schaalniveaus stad, gebied, plek en plan.

SITE heeft deze visie in nauwe samenspraak met de opdrachtgevers uitgewerkt in woord en beeld. Aan de hand van het concept zijn de verschillende ontwerpopgaven geformuleerd en de bureauprofielen voor de ontwerpers bepaald. SITE begeleidde en coachte het ontwerpteam bij het opstellen van het structuurplan door bureau Vera Yanovshtchinsky en de selectie van overige architecten.

Locatie
Nijmegen
Partners
Bouwfonds en Standvast
Realisatie
2010

Volgend project

Reitdiepzone