Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Tudorpark projectdirecteur

2010

Impasse in plan en samenwerking

Voor deze nieuwbouwwijk van ca. 2000 woningen in Hoofddorp Zuid heeft Woningcorporatie Ymere alle gronden in eigendom en heeft zij voor de ontwikkeling hiervan een concessieovereenkomst met de gemeente gesloten. Ymere heeft reeds fors geïnvesteerd, maar de plannen komen niet van de grond. Er is geconstateerd dat het eerder vastgestelde stedenbouwkundig masterplan niet meer voldoet en moet worden aangepast. Tevens was er een behoorlijk verlies op de grond- en vastgoedexploitatie geprognotiseerd. Doordat Ymere de afspraken niet kon nakomen is de relatie met de gemeente verstoord.

Klantenpanels

SITE is in 2010 gevraagd om tijdelijk de projectdirectie op zich te nemen en het project vlot te trekken. SITE heeft het interne team van Ymere steviger neergezet en heeft veel tijd geïnvesteerd om de relatie op bestuursniveau met de gemeente te herstellen. Tegelijkertijd is samen met het ambtelijk team van de gemeente gewerkt aan alternatieve plannen. Het vigerende plan werd door de partijen gezien als weinig flexibel en inspirerend en kende aanzienlijke problemen op het niveau van woningkwaliteit. De eerste stap in het aanpassen van de plannen was een uitgebreide consultatie van toekomstige klanten. Middels klantenpanels is onderzocht wat als de unieke kwaliteiten van de plek wordt ervaren en op welke waarden de klant eigenlijk echt zit te wachten.

Romantisch concept

Uiteindelijk is er gekozen voor een romantisch landschappelijk concept als basis voor de ontwikkeling. Een gebogen laan, waterpartijen en groene plekken vormen de verbindende en structurerende elementen van de wijk. De grote ontwikkelvlekken zijn flexibel gehouden. Tevens is er gekozen voor een herkenbare en voor kopers verleidelijke beeldkwaliteit: het Tudorpark. Middels klantenpanels met potentiële kopers is dit concept getoetst en verder ontwikkeld. Inmiddels is er overeenstemming over deze nieuwe visie en zijn met de gemeente afspraken gemaakt over de ontwikkeling. De cijfers binnen Ymere zijn op orde en de relatie tussen Ymere en de gemeente is sterk verbeterd. De verkoop is inmiddels gestart en de belangstelling van kopers voor Tudorpark blijkt nog groter dan verwacht.

Locatie
Hoofddorp
Partners
Ymere
Realisatie
2010
Het resultaat

Door bestuur Ymere en gemeenteraad Haarlemmermeer vastgesteld nieuwe ontwikkelstrategie en essentiekaart

  • Nieuw afsprakenkader (allonge op de overeenkomst) tussen Ymere en gemeente
  • Voor Ymere financieel sluitende GREX en VEX
  • Eerste deelplan in uitvoering genomen en succesvolle voorverkoop
  • Eerst Tudor woningen zijn gerealiseerd

Volgend project

Datagestuurd locatieonderzoek