Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Overhoeks

2012

Optimalisatie

Het residentiële kwartier van Overhoeks met ca. 1.500 woningen in de zogenaamde Campus, kampt met een stagnerende afzet. Het beoogde exclusieve woonmilieu sluit onvoldoende aan op de markt van vandaag. Door stagnatie in de realisatie dreigt imagoschade voor het project en lopen de rentekosten voor de private grondeigenaren ING en Ymere hoog op. Beide ontwikkelaars hebben SITE gevraagd inhoudelijk leiding te geven aan een proces van optimalisatie, waarbij ook de gemeente Amsterdam nauw betrokken was vanwege de verwachte aanpassing van het bestemmingsplan en de nauwe verwevenheid met de ontwikkeling van het hoogbouwdeel van Overhoeks.

Verbreding doelgroepen

De vernieuwde Campus dient bredere doelgroepen aan te spreken en zich meer gaan richten op stedelijke gezinnen, middeninkomens en huurders.  De bouwstenen voor een nieuw concept zijn in eerste instantie verkend door vier ruimtelijke- en marktscenario’s te onderzoeken en door te rekenen, uiteenlopend van een volledig grondgebonden tot extreem verdicht plan. De conclusies hieruit hebben geleid tot een nieuw planconcept. Hierin worden verschillende woonsferen gerealiseerd rond een groen en luw middengebied. In het planconcept kan een divers programma aangeboden worden van stedelijke grondgebonden woningen tot appartementen. Door uit te gaan van bouwvelden met een beperkte set aan spelregels kan het plan bovendien blijven reageren op steeds veranderende marktomstandigheden.

Kaders

Gemeente en ontwikkelaars hanteren dit concept als uitgangspunt voor respectievelijk het planologisch traject, uitmondend in een flexibel bestemmingsplan, en de ontwikkelstrategie, uitmondend in bouwenveloppes en fasering. Voor de toekomstige bewoners van winkels en de aansluiting op bestaand stedelijk gebied doorslaggevend in hun keuze voor deze plek. Ook hierover hebben de gemeente Amsterdam en de ontwikkelaars afspraken gemaakt.

Locatie
Amsterdam
Partners
Ymere en ING Real Estate
Realisatie
Maart 2012 – mei 2013
Het resultaat
  • Toekomstbestendig stedenbouwkundig raamwerk
  • Hernieuwd afsprakenkader ontwikkelaars – gemeente
  • Bestemmingsplan in procedure
  • Sterk verbeterd grondexploitatie resultaat

Volgend project

Datagestuurd locatieonderzoek