Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Klimaat Actieve Stad

2015

Ontwikkelagenda De Klimaat Actieve Stad

Voor bewoners en gebruikers van de stedelijke omgeving worden de gevolgen van klimaatverandering steeds meer zichtbaar. De maatschappelijke en economische schade van hitte, droogte, hevige regenval en overstromingen zijn voor iedereen zichtbaar. Dit groeiend besef is voor waterschappen een uitgelezen kans om zich met stedelijke partijen (burgers, bedrijven, instanties) te verbinden bij het zoeken naar slimme, nieuwe klimaatoplossingen in de gebouwde omgeving. De Klimaat Actieve Stad (KAS) is het landelijke vehikel van waterschappen en gemeenten om dit mogelijk te maken.

SITE is door de Unie van Waterschappen en het STOWA gevraagd om in een aantal workshops met een landelijke vertegenwoordiging van waterschappen de ontwikkelagenda van de KAS verder te brengen en nieuwe rollen van het waterschap te verkennen. SITE heeft deze workshops voorbereid en gemodereerd. Op basis van eerdere sessies waarin is aangegeven hoe belangrijk het is dat waterschappen hun werkzaamheden en kennis willen verbreden van het landelijk gebied richting de stad is ditmaal gezocht naar verdieping op onderstaande vragen en de stappen en (bestuurlijke) acties die hiervoor nodig zijn.

  • Wat betekent het om je als waterschap te positioneren in stedelijk gebied?
  • Met wie wil en kun je samenwerken en wat is je gedeelde agenda?
  • Welke synergie kan ontstaan tussen thema‚Äôs als water en klimaat enerzijds en circulaire economie en gezonde stad, anderzijds. Hoe kunnen deze werelden elkaars vraagstukken oplossen?

Op basis van de workshops zijn vier opgaven benoemd die wezenlijk zijn in het bij elkaar brengen van stad en waterschappen en op de bestuurlijke agenda worden geplaatst voor verdere uitwerking:

  • Het organiseren van meer directe bestuurlijke betrokkenheid bij de KAS
  • Zorgen voor wisselwerking binnen de ambtelijke organisaties als het gaat over de belangen van de KAS
  • Propositie richting de potentiele stedelijke samenwerkingspartners
  • Op welke manier waterschappen met vragen en initiatieven uit de stad kunnen omgaan
Locatie
Nederland
Partners
Unie van Waterschappen en STOWA
Realisatie
2015

Volgend project

WFC gebiedsconcept