Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Emmeloord Centrumschil

2014

Stedelijk Vernieuwingsplan voor de Centrumschil

De Noordoostpolder kent een relatief korte, maar bijzondere geschiedenis. Emmeloord, als de voorzieningenstad in de polder, heeft na een bestaan van ruim 60 jaar behoefte aan een opknapbeurt. Ook de schil rondom het centrum kent veel zones waar de fysieke staat van de bebouwing vraagt om een interventie. Er is reeds een aantal lege en verlaten plekken ontstaan waar verloedering op de loer ligt. Echter, vernieuwing van de schil is natuurlijk ook dé kans om bij te dragen aan de verwezenlijking van de diverse ambities voor de stad. Gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus hebben zodoende SITE gevraagd om in coproductie tot een samenhangend en kansrijk Stedelijk Vernieuwingsplan te komen voor de centrumschil van Emmeloord. Dit vernieuwingsplan is een middel om voor de komende 10 jaar te bepalen waar, welke ingrepen wanneer plaats kunnen vinden, rekening houdend met de onderlinge samenhang en het te volgen proces.

Samenwerking en coproductie met alle stakeholders

SITE werkt graag samen met de professionals van de opdrachtgevende partijen. De wens om in coproductie te werken sloot dus goed aan op onze werkstijl, waarbij SITE de inspirerende, trekkende rol vervult. In het proces worden de medewerkers van de gemeente en de corporatie, alsmede de overige stakeholders veelvuldig betrokken. Om deze intensieve samenwerking productief te laten zijn, is veel in workshopverband gewerkt. Tussen de workshops diept SITE intern binnen haar bureau de ideeën verder uit en brengt zij de nodige inspiratie op tafel. Daarnaast krijgen de diverse andere stakeholders een continue rol in het proces. SITE gebruikt deze contactmomenten voor het vergaren van kennis, het onderzoeken van kansen, het toetsen van haar ideeën en het creëren van draagvlak. De verschillende typen stakeholders geven tezamen de mogelijkheden om in een gebied een gedragen interventie te plegen.

Handelingskader voor gemeente en corporatie

Naast het Stedelijk Vernieuwingsplan, dat bestaat uit een realistisch perspectief voor de centrumschil en een integrale ontwikkelstrategie, maakt SITE tevens een specifiek handelingskader voor haar opdrachtgevers. Bij welk project moet u op welke wijze handelen? Wat is uw specifieke rol en welke afspraken zou u met elkaar en andere partijen/partners moeten maken? Dit kader biedt de mogelijkheid om binnen de ontwikkelstrategie de komende 10 jaar adequaat te kunnen acteren op nieuwe kansen, initiatieven of noodzakelijke ingrepen. Mede door het veranderende karakter van stedelijke vernieuwing, is het noodzaak om te focussen op de essenties en de overige zaken (binnen bepaalde voorwaarden) los te durven laten. Als gemeente en corporatie gaat het dan veel meer om het verleiden en faciliteren van nieuwe investeerders bij wenselijke ontwikkelingen waar op dat moment geen middelen voor zijn.

Locatie
Emmeloord
Partners
Gemeente Noordoostpolder, Mercatus
Realisatie
2004

Volgend project

Central Innovation District