Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Duivenvoordecorridor

2015

Ontwikkelstrategie

In de periode april-december 2015 heeft SITE Urban Development Gemeente Leidschendam-Voorburg geadviseerd over een alternatieve invulling van de Duivenvoordecorridor in Leidschendam. De gemeente werkt samen met het Rijk, Provincie Zuid-Holland en buurgemeente Voorschoten aan herstel en ontwikkeling van het landschap in het gebied tussen Leidschendam en Voorschoten. De gemeenten saneren de verspreid liggende glastuinbouw en voegen recreatief groen toe, met woningbouw als kostendrager. In opdracht van de gemeente heeft SITE onderzocht welk ontwikkelscenario de meeste potentie heeft, door de financiële, ruimtelijke en marktkwaliteit van verschillende scenario’s te vergelijken.
Op basis van de kwaliteiten van het gebied en met oog voor de belangen van de bestaande en potentiële bewoners en eigenaren heeft SITE een ontwikkelstrategie gemaakt, die de essenties vastlegt, flexibiliteit garandeert en gemeentelijke regie op de ontwikkeling mogelijk maakt.
Het hele proces om te komen tot deze ontwikkelstrategie heeft SITE in overleg met de gemeente op een interactieve manier vormgeven. SITE heeft met tientallen partijen, publiek en privaat, gesproken: via keukentafelgesprekken, brainstormsessies, workshops, een klantenpanel en online ideeënbus zijn de wensen en behoeften van de verschillende betrokkenen opgehaald en gedeeld. Naar alle ideeën en wensen is geluisterd: van bestaande bewoners en eigenaren én potentiële bewoners, ontwikkelaars en investeerders. Tegenstellingen zijn gedeeld en toegelicht, en de rode draad is benut. Met eigenaren met concrete plannen in het gebied zijn diverse realisatiemogelijkheden verkend. De betrokkenen waren zeer te spreken over de duidelijke aanpak en begeleiding van dit proces door SITE.
Het interactieve proces heeft geleid tot een ontwikkelstrategie die de mogelijkheid biedt om per deelgebied de manier van uitvoering en de regierol van de gemeente te bepalen. In december 2015 heeft de gemeenteraad de ontwikkelstrategie vastgesteld. Op dit moment worden de nadere uitwerking en spelregels per deelgebied bepaald zodat de uitvoering daadwerkelijk van start kan gaan.

Locatie
Leidschendam-Voorburg
Partners
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Realisatie
2016

Volgend project

Concept Binnenstad