Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Drielanden West

2012

Ontwikkeling stagneert

Drielanden West is het derde en tevens laatste deel van de ontwikkeling van de uitbreidingswijk Drielanden in Harderwijk. Het betreft een geplande ontwikkeling van gemeente en twee ontwikkelaars, van 1.200 à 1.300 woningen waarbij gemeente risicodrager is van de grondexploitatie. De huidige situatie op de woningmarkt in de regio wijkt sterk af van de situatie ten tijde van het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst. Hierdoor verloopt de verkoop van woningen zeer moeizaam en delen partijen het gevoel dat een andere aanpak van het planconcept noodzakelijk is. Aan SITE is gevraagd om leiding te geven aan een compact proces waarin onderzocht wordt op welke wijze, binnen de context van de huidige markt, de woningbouwontwikkeling in Drielanden West op gang gebracht kan worden.

Concept en essentiekaart

SITE heeft in een aantal workshops met de opdrachtgever, ondersteund door Loos en van Vliet landschapsarchitecten en planeconoom READ, een nieuw concept voor Drielanden West ontwikkeld vanuit de behoefte van de klant. Instrumenten die wij daarvoor gebruikt hebben zijn o.a. klantenpanels, denken vanuit persona’s en scherpe positioneringsformules. Op grond daarvan is gekozen voor een sterk landschappelijke structuur van vennen, houtwallen en buurtschappen, gegrond op geleidelijke ontwikkeling. De essentiekaart vormt een duurzaam kader, waardoor het plan flexibel kan reageren op veranderende marktomstandigheden. De daarin opgenomen grote ontwikkelvlekken geven marktpartijen de ruimte tot optimalisatie. Die essentiekaart vormt met de bepaling van uitgeefbaarheidspercentages per vlek tevens het sturingsmiddel voor de grondexploitatie.

Nieuw afsprakenkader

Dit proces heeft geleid tot een eerste overeenstemming tussen partijen over een verleidend concept met een onderscheidende positionering. In een vervolgproces is het concept onder leiding van SITE verder geoptimaliseerd teneinde tot een voor de partijen financieel en kwalitatief aanvaardbaar raamwerk te komen. Onderdeel hiervan is een aangepast afsprakenkader tussen partijen, waarvan SITE de bandbreedtes en mogelijkheden verkend heeft. Deze aanzet is de basis voor vervolggesprekken tussen de partijen.

Locatie
Harderwijk
Partners
Gemeente Harderwijk, Slokker en Bouwfonds
Realisatie
Januari 2012 – september 2013
Het resultaat
  • Hernieuwde intentie-overeenkomst tussen partijen
  • Flexibel, onderscheidend landschappelijk kader als leidraad voor gezamenlijke ontwikkeling
  • Enorme risico-reductie binnen de beoogde financiële bandbreedte

Volgend project

Datagestuurd locatieonderzoek