Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Baerdijk

2014

Gezamenlijk gedragen plan voor Kartonnagefabriek

In het beschermde centrum van de gemeente Oisterwijk, aan de Baerdijk staat een vervallen kartonnagefabriek. Alweer enkele jaren geleden is het perceel door een ontwikkelaar verworven om dit te herontwikkelen tot appartementen met een ondergrondse parkeergarage. Deze plannen leverden veel discussie op bij de omwonenden, die met een tegenvoorstel kwam gebaseerd op voornamelijk eengezinswoningen. Voordat er een nieuw bestemmingsplan vastgesteld kon worden, heeft de gemeenteraad besloten om te onderzoeken of er een gezamenlijk gedragen plan kon worden ontwikkeld, waarbij het plan van de omwonenden als leidraad zou worden gehanteerd.

Zorgvuldig gezamenlijk proces

SITE heeft in een zorgvuldig proces onderzocht of er commitment van de diverse partijen voor één plan mogelijk is en zo ja onder welke voorwaarden. Allereerst is er met de relevante betrokken partijen individueel gesproken om de diverse belangen en wensen te achterhalen. In een gezamenlijk gesprek samen met de raadsleden zijn de constateringen van SITE gedeeld, waarna de voorwaarden voor het vervolgproces zijn benoemd. Nadat alle partijen hier hun akkoord op hadden gegeven, heeft SITE de mogelijkheden van een gezamenlijk gedragen plan onderzocht. Hiertoe is de marktpotentie oa met makelaars aangescherpt, zijn de mogelijkheden binnen het beschermd dorpsgezicht met de voorzitter van de monumentencommissie verkend, en zijn in overleg met de ontwikkelaar en ontwerper van het ‘bewonersvoorstel’ de financiële haalbaarheid en ruimtelijke contouren onderzocht. Op basis van alle (vaak tegenstrijdige) belangen en informatie heeft SITE diverse modelstudies gemaakt en doorgerekend.

Realistisch eindvoorstel

SITE heeft op basis van haar onafhankelijke visie en professie, alle belangen overziend en gewogen, met haar eindadvies aan het college van Oisterwijk het meest optimale voorstel gepresenteerd. In dit eindadvies worden zowel de baten als de lasten over de diverse partijen, omwonenden, eigenaar/ontwikkelaar en gemeente, verdeeld. Het eindadvies is realistisch vanuit het perspectief van marktconformiteit, realiseerbaarheid, financiën en beschermd dorpsgezicht. SITE heeft het college derhalve geadviseerd de voorwaarden voortvloeiende uit dit voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Op basis hiervan kan het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Locatie
Oisterwijk
Partners
College gemeente Oisterwijk
Realisatie
2014

Volgend project

Strandeiland