Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 JX Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Strategieën voor de inspirerende stad
- SITE urban development
scroll door om te lezen over de vragen van nu  
Strategieën voor de inspirerende stad

SITE werkt aan visies en concepten voor de gebiedsontwikkeling van stedelijke gebieden. We creëren nieuw en verleidelijk perspectief voor economische, sociale en ruimtelijke opgaven. Hieruit ontwikkelt SITE concrete strategieën om steden aantrekkelijk en inspirerend te maken.

Steden en regio’s zijn in toenemende mate met elkaar in strijd om de gunst van werknemers, consumenten, bedrijven, ondernemers en investeerders. Wat maakt een stad aantrekkelijk? Welke fysieke of sociaaleconomische randvoorwaarden moeten op orde zijn? Welke ontwikkellocaties zijn hiervoor van belang en hoe die te prioriteren? Wat moet en kan een overheid hierin doen en hoe betrek je private partijen? Hoe scherper een stad antwoord kan geven op deze vragen, hoe beter ze in staat is om investeerders aan te trekken en snelheid te maken in gebiedsontwikkeling.

SITE koppelt als onafhankelijke partij marktkennis en -ervaring aan het publieke belang. Daarbij zijn ons politiek/strategisch gevoel en integrerend vermogen essentieel om in vastgelopen relaties en processen doorbraken te bereiken. Wij zien onszelf daarbij niet als een adviseur, maar als regisseur van een proces om bij onze opdrachtgevers een doorbraak te bereiken.

Wij brengen naast ons netwerk, een brede kennis in over wonen, werken, winkelen en leisure. Wij geloven in de kracht van het conceptueel verbinden van deze functies en netwerken tot een samenhangend geheel.

1
Opgave verbinden aan investeringen

SITE is in staat de (markt)potentie van locaties te duiden en, door het verbinden van publieke en private belangen, deze ook daadwerkelijk te realiseren. Wij adviseren partijen over hun portefeuillestrategie, stedelijke investeringsagenda of business case voor te (her)ontwikkelen gebieden en vastgoed.

SITE heeft een groot netwerk onder investeerders, zowel nationaal als internationaal. Wij begrijpen de business case van verschillende soorten beleggers en ontwikkelaars en kunnen hun wensen en eisen vertalen naar stedelijke opgaven voor gebiedsontwikkeling. Tegelijkertijd heeft SITE veel ervaring aan publieke zijde en begrijpt de belangen van lokale corporaties, politiek en bestuur. In onze projecten gaan wij op zoek naar alle relevante stakeholders, zoals eindgebruikers, ondernemers, instellingen en gaan met hen in gesprek.

We kunnen daardoor kansrijke plekken identificeren, opgaven gereed maken voor investeringen en partijen aan opgaven verbinden. Iedere plek vraagt op zijn eigen manier om de juiste investeerder. In onze aanpak brengen we investeringen op gang en faciliteren we samenwerkingen tussen oude en nieuwe eigenaren en eindgebruikers. Wij hebben hiervoor tools ontwikkeld, zoals speciale workshop vormen en marktconsultaties, maar zijn ook in staat om voor investeerders tenders of acquisities te leiden. Door onze ervaring van het gehele ontwikkelproces van begin tot eind, kunnen we voor de opdrachtgever als gedelegeerd ontwikkelaar fungeren, waarbij we de eerder vastgestelde ambitie ook echt waarmaken.

2
Kracht van realistische concepten

SITE ontwikkelt concepten. Deze concepten zijn gericht op zowel maatschappelijk als commercieel rendement. Onze concepten geven ruimte aan initiatieven, verleiden tot investeren en kunnen reageren op steeds veranderende omstandigheden.

In een tijd waarin vastomlijnde plannen voor de toekomst niet meer bestaan is er behoefte aan realistische concepten: gericht op de vraag van nu maar robuust genoeg voor de vraag van morgen. Dat vraagt om een heldere formulering van een realistische  ambitie; verleidelijk en op hoofdlijnen. Niet als een politiek/bestuurlijk dictaat, maar als resultante van maatschappelijke dialoog met de belangrijkste stakeholders.

Wij vertalen deze ambities in ruimtelijk-programmatisch concepten, waarbij we gebruik maken van ontwerptechnieken.  SITE maakt bij deze concepten ook realistische handelingskaders voor de korte, middellange en lange termijn. Daarvoor gebruiken wij essentiekaarten om de harde kaders vast te leggen en organiserende principes voor de spelregels. Wij hebben ervaring in complexe grootschalige gebiedsontwikkeling met gemixte programma’s, stadsharten met retailvragen, woongebieden, bedrijfslocaties en campussen. Met eigen ruimtelijk ontwerpers en marktanalisten in haar team is SITE in staat snel met nieuwe inzichten te komen.

3

Recent project

Amsterdamse Poort